Flash设计/开发工资福利•薪酬待遇分析报告

Flash设计/开发薪酬概况

 • ¥5694
 • 该数据为近两年19份相关数据平均值
 • 查看所有年份数据
 • 立即查看

薪酬分布图

[{name: '2k-3k', value: '34' },{name: '3k-4k', value: '25' },{name: '4k-5k', value: '18' },{name: '5k-6k', value: '17' },{name: '6k-7k', value: '13' },{name: '10k以上', value: '14' },{name: '7k-8k', value: '9' },{name: '1k-2k', value: '5' },{name: '8k-9k', value: '4' },{name: '9k-10k', value: '2' }]
 • 区间 占比
 • 1 2k-3k 23%
 • 2 3k-4k 17%
 • 3 4k-5k 12%
 • 4 5k-6k 11%
 • 5 6k-7k 9%
 • 6 10k以上 9%
 • 7 7k-8k 6%
 • 8 1k-2k 3%
 • 9 8k-9k 2%
 • 10 9k-10k 1%

Flash设计/开发平均工资历年变化趋势

[{name: '2014', group: 'Flash设计/开发', value: '5.8' },{name: '2015', group: 'Flash设计/开发', value: '5.3' },{name: '2016', group: 'Flash设计/开发', value: '8' },{name: '2017', group: 'Flash设计/开发', value: '8.9' },{name: '2018', group: 'Flash设计/开发', value: '7' }]
¥5552 ¥6097
共有 14 企业发布了该职位   点击发布
点击发布   共有 140 网友分享该职位
 • 工作的用户,在 天舟文化股份有限公司 担任 FLASH动画设计师,工资:¥3200 2012.06.19
 • 工作的用户,在 趣游(北京)科技有限公司 担任 flash广告设计,工资:¥6350 2014.01.15
 • 工作的用户,在 景德镇市开门子会所 担任 FLASH设计师,工资:¥1806 2014.02.13
 • 工作的用户,在 中国装饰 担任 FLASH设计师,工资:¥4700 2014.03.13
 • 工作的用户,在 昆山上正电子 担任 FLASH设计师,工资:¥4000 2014.03.30
 • 工作的用户,在 上海聚位网络科技发展有限公司 担任 flash as3游戏开发,工资:¥15120 2014.10.10
 • 工作的用户,在 上海勤禾有限公司 担任 FLASH设计师,工资:¥8500 2014.10.11
 • 工作的用户,在 蜂与鸟 担任 FLASH动画设计师,工资:¥5000 2014.10.17
 • 工作的用户,在 简伯特(大连) 担任 FLASH设计师,工资:¥2600 2015.03.23
 • 工作的用户,在 成都芯源(MPS) 担任 FLASH设计师,工资:¥7000 2018.04.03

Flash设计/开发职位地区竞争力分析

Flash设计/开发行业竞争力分析

 1. 1 网络游戏 ¥6540
 2. 2 计算机软件 ¥6007
 3. 3 互联网/电子商务 ¥4920
 4. 4 影视/媒体/艺术 ¥2661

数据显示:而Flash设计/开发在“网络游戏”行业工资最高,为¥6540。

Flash设计/开发五险一金缴纳情况

保险缴纳情况分布图

[{name: '社会保险', value: '86' },{name: '都没有', value: '12' },{name: '商业保险', value: '6' },{name: '不清楚', value: '4' }]
 • 保险 占比
 • 1 社会保险 79%
 • 2 都没有 11%
 • 3 商业保险 5%
 • 4 不清楚 3%

Flash设计/开发缴纳保险企业比例变化趋势

[{name: '2014', group: 'Flash设计/开发', value: '95' },{name: '2015', group: 'Flash设计/开发', value: '100' },{name: '2016', group: 'Flash设计/开发', value: '0' },{name: '2017', group: 'Flash设计/开发', value: '0' },{name: '2018', group: 'Flash设计/开发', value: '0' }]
说明:折线越向上代表缴纳保险的企业比例较高;反之,代表缴纳保险的企业比例较低。数据根据网友真人分享数据统计而来,可能因数据样本多少而出现偏差,仅供参考。

公积金缴纳情况分布图

[{name: '有', value: '67' },{name: '无', value: '29' },{name: '不清楚', value: '2' }]

 • 公积金 占比
 • 1 68%
 • 2 29%
 • 3 不清楚 2%

Flash设计/开发缴纳公积金企业比例变化趋势

[{name: '2014', group: 'Flash设计/开发', value: '85' },{name: '2015', group: 'Flash设计/开发', value: '0' },{name: '2016', group: 'Flash设计/开发', value: '0' },{name: '2017', group: 'Flash设计/开发', value: '0' },{name: '2018', group: 'Flash设计/开发', value: '0' }]
说明:折线越向上代表缴纳公积金的企业比例较高;反之,代表缴纳公积金的企业比例较低。数据根据网友真人分享数据统计而来,可能因数据样本多少而出现偏差,仅供参考。

Flash设计/开发就业形势分析

近两年Flash设计/开发招聘职位量变化趋势
[{name: '2017.01', group: 'Flash设计/开发', value: '1.712' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.71' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.53' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.452' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.727' },{name: '2017.02', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.16' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.893' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.025' },{name: '2017.03', group: 'Flash设计/开发', value: '1.027' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.876' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.914' },{name: '2017.04', group: 'Flash设计/开发', value: '1.12' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.362' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.14' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.093' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.154' },{name: '2017.05', group: 'Flash设计/开发', value: '0.369' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.285' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.87' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.976' },{name: '2017.06', group: 'Flash设计/开发', value: '0.965' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.627' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.783' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.398' },{name: '2017.07', group: 'Flash设计/开发', value: '1.261' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.056' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.714' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.627' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.543' },{name: '2017.08', group: 'Flash设计/开发', value: '1.503' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.55' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.388' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.362' },{name: '2017.09', group: 'Flash设计/开发', value: '1.549' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.792' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.643' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.629' },{name: '2017.10', group: 'Flash设计/开发', value: '1.617' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '2.106' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '2.019' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '2.819' },{name: '2017.11', group: 'Flash设计/开发', value: '2.38' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '2.485' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '2.51' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '2.276' },{name: '2017.12', group: 'Flash设计/开发', value: '2.099' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '2.147' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '2.138' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.086' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.002' },{name: '2018.01', group: 'Flash设计/开发', value: '1.209' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.246' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.146' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.81' },{name: '2018.02', group: 'Flash设计/开发', value: '1.094' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.102' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.151' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '2018.03', group: 'Flash设计/开发', value: '1.005' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.016' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.058' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.013' },{name: '2018.04', group: 'Flash设计/开发', value: '0.757' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.912' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.061' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '2018.05', group: 'Flash设计/开发', value: '1.309' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.157' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.193' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.446' },{name: '2018.06', group: 'Flash设计/开发', value: '1.417' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.972' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.263' },{name: '2018.07', group: 'Flash设计/开发', value: '0.0' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.345' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '1.174' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.751' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.833' },{name: '2018.08', group: 'Flash设计/开发', value: '0.671' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.539' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.44' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.501' },{name: '2018.09', group: 'Flash设计/开发', value: '0.508' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.178' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.266' },{name: '', group: 'Flash设计/开发', value: '0.467' }]
说明:曲线越向上代表市场需求量越大,就业情况越好。反之,代表该类职位需求量较少。该数据由各地招聘网站统计而来,可能因抓取系统稳定性等因素而致使数据偏离客观实情,仅供参考。

Flash设计/开发就业前景全国排名前十的城市

 1. 1 广州 3
 2. 2 北京 2
 3. 3 上海 2
 4. 4 西安 2
 5. 5 杭州 2
 6. 6 天津 2
 7. 7 郑州 1
 8. 8 深圳 1
 9. 9 长沙 1
 10. 10 青岛 1

Flash设计/开发就业前景排名前十的行业

 1. 1 互联网/电子商务
 2. 2 计算机软件
 3. 3 网络游戏
 4. 4 影视/媒体/艺术
 5. 5 文字媒体/出版
 6. 6 教育/培训
 7. 7 公关/市场推广/会展
 8. 8 广告
 9. 9 教育
 10. 10 电子技术/半导体/集成电路

Flash设计/开发招聘待遇、招聘条件分布

工资情况

 • 10k以上 32%
 • 4k-5k 15%
 • 5k-6k 14%
 • 6k-7k 8%
 • 7k-8k 8%
 • 3k-4k 8%
 • 2k-3k 5%
 • 8k-9k 3%
 • 1k-2k 3%
 • 9k-10k 0%

经验要求

 • 1年 40%
 • 3年 37%
 • 2年 12%
 • 5年 5%
 • 4年 3%
 • 6年 0%
 • 7年 0%
 • 8年 0%
 • 9年 0%
 • 9年以上 0%

学历要求

 • 大专 72%
 • 本科 26%
 • 中专/高中 0%
 • 小学 0%
 • 初中 0%
 • 硕士 0%
 • 博士 0%
 • 博士后 0%

Flash设计/开发就业方式统计分析

[{name: '网上申请', value: '52' },{name: '校园招聘', value: '25' },{name: '社会招聘', value: '11' },{name: '亲友介绍', value: '10' },{name: '招聘会', value: '7' },{name: '内部推荐', value: '2' },{name: '猎头', value: '1' },{name: '通过关系', value: '0' }]
 • 就业方式 占比
 • 1 网上申请 48%
 • 2 校园招聘 23%
 • 3 社会招聘 10%
 • 4 亲友介绍 9%
 • 5 招聘会 6%
 • 6 内部推荐 1%
 • 7 猎头 0%
 • 8 通过关系 0%
[{name: '校园招聘', value: '23' },{name: '网上申请', value: '48' },{name: '招聘会', value: '6' },{name: '社会招聘', value: '10' },{name: '内部推荐', value: '1' },{name: '猎头', value: '0' },{name: '亲友介绍', value: '9' },{name: '通过关系', value: '0' }]

Flash设计/开发工作压力情况统计分析

 • 平均压力指数:
 • 9% 【非常大】
 • 11% 【偶尔大】
 • 42% 【正常】
 • 27% 【轻松】
 • 9% 【很轻松】
[{name: '国有企业', value: '64' },{name: '民营企业', value: '45' },{name: '外资企业', value: '0' },{name: '港澳台\n企业', value: '0' },{name: '合资企业', value: '0' },{name: '机关\n事业单位', value: '0' }]
说明:数据根据网友真人分享数据统计而来,可能因数据样本多少而出现偏差,仅供参考。数据显示:网友反映Flash设计/开发工作压力最大的是国有企业,最小是合资企业。

Flash设计/开发工作压力排名前十的城市

Flash设计/开发工作压力排名前十的行业

Flash设计/开发加班情况分析

 • 平均加班强度指数:
 • 44
 • 29% 【周六周日均加班】
 • 4% 【周六周日轮班】
 • 1% 【周六周日经常加班】
 • 27% 【周六周日偶尔加班】
 • 32% 【周六周日均不加班】
[{name: '国有企业', value: '46' },{name: '民营企业', value: '39' },{name: '外资企业', value: '0' },{name: '港澳台\n企业', value: '50' },{name: '合资企业', value: '0' },{name: '机关\n事业单位', value: '0' }]
说明:数据根据网友真人分享数据统计而来,可能因数据样本多少而出现偏差,仅供参考。数据显示:网友反映Flash设计/开发加班强度最大的是港澳台企业,最小是合资企业。

Flash设计/开发加班强度排名前十的城市

Flash设计/开发加班强度排名前十的行业

 1. 1 互联网/电子商务
 2. 2 影视/媒体/艺术
 3. 3 计算机软件
 4. 4 网络游戏

数据显示:网友反映Flash设计/开发加班强度最大的行业是互联网/电子商务,其次是影视/媒体/艺术。

Flash设计/开发工资满意度统计分析

 • 平均满意度:
 • 50
 • 16% 【非常满意】
 • 32% 【满意】
 • 36% 【一般】
 • 9% 【不满意】
 • 5% 【很不满意】
[{name: '2014', group: 'Flash设计/开发', value: '47' },{name: '2015', group: 'Flash设计/开发', value: '0' },{name: '2016', group: 'Flash设计/开发', value: '0' },{name: '2017', group: 'Flash设计/开发', value: '0' },{name: '2018', group: 'Flash设计/开发', value: '0' }]

Flash设计/开发工资满意度排名前十的城市

Flash设计/开发工资满意度排名前十的行业

 1. 1 影视/媒体/艺术
 2. 2 互联网/电子商务
 3. 3 网络游戏
 4. 4 计算机软件

数据显示:Flash设计/开发工资满意度最高的行业是影视/媒体/艺术,其次是互联网/电子商务。

Flash设计/开发男女比例统计分析

Flash设计/开发女性比例排名前十的城市

Flash设计/开发女性比例排名前十的行业

数据显示:以上数据根据网友真人分享的数据统计而来,可能因为样本多少而出现偏差,仅供参考。

分享给好友:

相关职位工资待遇
职位名 平均工资
职位预警

赞助商广告

最新薪酬分享
职位
企业名称
 1. 算法工程师海信
 2. 结构工程师浙江吉利汽车
 3. 实习湖北oppo
 4. 客户经理光大银行
 5. 食品检测员东莞质量监督检测中心

网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 网站申明 | 付款方式

Copyright © 2012 job592.Com All rights reserved 592招聘网 版权所有

业务咨询专线:0592-3109968 传真:0592-3109967