IC验证工程师工资福利•薪酬待遇分析报告

IC验证工程师薪酬概况

 • ¥17000
 • 该数据为近两年1份相关数据平均值
 • 查看所有年份数据
 • 立即查看

薪酬分布图

[{name: '10k以上', value: '4' },{name: '8k-9k', value: '2' },{name: '5k-6k', value: '1' },{name: '6k-7k', value: '1' },{name: '1k-2k', value: '0' },{name: '2k-3k', value: '0' },{name: '7k-8k', value: '0' },{name: '3k-4k', value: '0' },{name: '9k-10k', value: '0' },{name: '4k-5k', value: '0' }]
 • 区间 占比
 • 1 10k以上 50%
 • 2 8k-9k 25%
 • 3 5k-6k 12%
 • 4 6k-7k 12%
 • 5 1k-2k 0%
 • 6 2k-3k 0%
 • 7 7k-8k 0%
 • 8 3k-4k 0%
 • 9 9k-10k 0%
 • 10 4k-5k 0%

IC验证工程师平均工资历年变化趋势

[{name: '2015', group: 'IC验证工程师', value: '10.3' },{name: '2019', group: 'IC验证工程师', value: '17' }]
抱歉!数据正在收集中! ¥17000
暂无公司发布该职位 点击发布
点击发布   共有 8 网友分享该职位
 • 工作的用户,在 华为海思 担任 芯片验证,工资:¥6500 2012.06.23
 • 工作的用户,在 东软 担任 ic验证工程师,工资:¥5000 2012.12.20
 • 工作的用户,在 凯为半导体 担任 ic验证,工资:¥8500 2013.03.27
 • 工作的用户,在 华为技术有限公司 担任 芯片验证,工资:¥12000 2013.12.20
 • 工作的用户,在 上海华虹集成电路有限责任公司 担任 IC验证工程师,工资:¥10000 2014.01.07
 • 工作的用户,在 海思 担任 芯片验证,工资:¥14000 2014.05.06
 • 工作的用户,在 华为 担任 IC验证工程师,工资:¥12000 2015.03.16
 • 工作的用户,在 瑞晟微电子 担任 ic验证工程师,工资:¥17000 2019.10.12

IC验证工程师职位地区竞争力分析

IC验证工程师行业竞争力分析

IC验证工程师五险一金缴纳情况

保险缴纳情况分布图

[{name: '社会保险', value: '7' },{name: '商业保险', value: '0' },{name: '都没有', value: '0' },{name: '不清楚', value: '0' }]
 • 保险 占比
 • 1 社会保险 100%
 • 2 商业保险 0%
 • 3 都没有 0%
 • 4 不清楚 0%

IC验证工程师缴纳保险企业比例变化趋势

[{name: '2015', group: 'IC验证工程师', value: '0' },{name: '2019', group: 'IC验证工程师', value: '0' }]
说明:折线越向上代表缴纳保险的企业比例较高;反之,代表缴纳保险的企业比例较低。数据根据网友真人分享数据统计而来,可能因数据样本多少而出现偏差,仅供参考。

公积金缴纳情况分布图

[{name: '有', value: '6' },{name: '无', value: '0' },{name: '不清楚', value: '0' }]

 • 公积金 占比
 • 1 100%
 • 2 0%
 • 3 不清楚 0%

IC验证工程师缴纳公积金企业比例变化趋势

[{name: '2015', group: 'IC验证工程师', value: '0' },{name: '2019', group: 'IC验证工程师', value: '0' }]
说明:折线越向上代表缴纳公积金的企业比例较高;反之,代表缴纳公积金的企业比例较低。数据根据网友真人分享数据统计而来,可能因数据样本多少而出现偏差,仅供参考。

IC验证工程师就业形势分析

近两年IC验证工程师招聘职位量变化趋势
[{name: '2018.01', group: 'IC验证工程师', value: '0.613' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.359' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.418' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.567' },{name: '2018.02', group: 'IC验证工程师', value: '0.717' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.726' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.497' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.0' },{name: '2018.03', group: 'IC验证工程师', value: '0.767' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.604' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.506' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.553' },{name: '2018.04', group: 'IC验证工程师', value: '0.619' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.662' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.783' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.0' },{name: '2018.05', group: 'IC验证工程师', value: '0.696' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.687' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.673' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.622' },{name: '2018.06', group: 'IC验证工程师', value: '0.579' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.652' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.3' },{name: '2018.07', group: 'IC验证工程师', value: '0.502' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.138' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.763' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.39' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.605' },{name: '2018.08', group: 'IC验证工程师', value: '0.992' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.946' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '1.427' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.863' },{name: '2018.09', group: 'IC验证工程师', value: '0.918' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.974' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.557' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.467' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.375' },{name: '2018.10', group: 'IC验证工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.826' },{name: '2018.11', group: 'IC验证工程师', value: '0.56' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.409' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.962' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.748' },{name: '2018.12', group: 'IC验证工程师', value: '0.506' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.553' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.632' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.182' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.42' },{name: '2019.01', group: 'IC验证工程师', value: '0.25' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.649' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.977' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.865' },{name: '2019.02', group: 'IC验证工程师', value: '0.277' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.439' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '1.524' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '2.114' },{name: '2019.03', group: 'IC验证工程师', value: '1.725' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '2.508' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '2.353' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '2.967' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.0' },{name: '2019.04', group: 'IC验证工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.0' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.0' },{name: '2019.05', group: 'IC验证工程师', value: '0.674' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.774' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.727' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.698' },{name: '2019.06', group: 'IC验证工程师', value: '0.628' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.6' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.618' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.643' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.612' },{name: '2019.07', group: 'IC验证工程师', value: '0.694' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.706' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.664' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.64' },{name: '2019.08', group: 'IC验证工程师', value: '0.702' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.768' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '0.864' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '1.066' },{name: '2019.09', group: 'IC验证工程师', value: '1.109' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '1.139' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '1.462' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '1.795' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '1.712' },{name: '2019.10', group: 'IC验证工程师', value: '2.011' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '2.487' },{name: '', group: 'IC验证工程师', value: '1.927' }]
说明:曲线越向上代表市场需求量越大,就业情况越好。反之,代表该类职位需求量较少。该数据由各地招聘网站统计而来,可能因抓取系统稳定性等因素而致使数据偏离客观实情,仅供参考。

IC验证工程师就业前景全国排名前十的城市

 1. 1 北京 17

IC验证工程师就业前景排名前十的行业

 1. 1 电子技术/半导体/集成电路
 2. 2 计算机软件
 3. 3 通信/电信/网络设备
 4. 4 计算机硬件
 5. 5 互联网/电子商务
 6. 6 专业服务(咨询,人力资源)
 7. 7 教育
 8. 8 仪器仪表/工业自动化
 9. 9 航天/航空
 10. 10 学术/科研

IC验证工程师招聘待遇、招聘条件分布

工资情况

 • 10k以上 86%
 • 4k-5k 2%
 • 5k-6k 2%
 • 6k-7k 2%
 • 7k-8k 2%
 • 8k-9k 2%
 • 1k-2k 2%
 • 2k-3k 0%
 • 9k-10k 0%
 • 3k-4k 0%

经验要求

 • 3年 52%
 • 5年 25%
 • 2年 12%
 • 4年 3%
 • 9年以上 3%
 • 8年 1%
 • 7年 1%
 • 6年 0%
 • 9年 0%
 • 1年 0%

学历要求

 • 本科 70%
 • 硕士 24%
 • 大专 4%
 • 小学 0%
 • 初中 0%
 • 中专/高中 0%
 • 博士 0%
 • 博士后 0%

IC验证工程师就业方式统计分析

[{name: '校园招聘', value: '4' },{name: '网上申请', value: '1' },{name: '猎头', value: '1' },{name: '社会招聘', value: '0' },{name: '内部推荐', value: '0' },{name: '招聘会', value: '0' },{name: '亲友介绍', value: '0' },{name: '通过关系', value: '0' }]
 • 就业方式 占比
 • 1 校园招聘 66%
 • 2 网上申请 16%
 • 3 猎头 16%
 • 4 社会招聘 0%
 • 5 内部推荐 0%
 • 6 招聘会 0%
 • 7 亲友介绍 0%
 • 8 通过关系 0%
[{name: '校园招聘', value: '66' },{name: '网上申请', value: '16' },{name: '招聘会', value: '0' },{name: '社会招聘', value: '0' },{name: '内部推荐', value: '0' },{name: '猎头', value: '16' },{name: '亲友介绍', value: '0' },{name: '通过关系', value: '0' }]

IC验证工程师工作压力情况统计分析

 • 平均压力指数:
 • 33% 【非常大】
 • 0% 【偶尔大】
 • 66% 【正常】
 • 0% 【轻松】
 • 0% 【很轻松】
[{name: '国有企业', value: '60' },{name: '民营企业', value: '60' },{name: '外资企业', value: '0' },{name: '港澳台\n企业', value: '0' },{name: '合资企业', value: '0' },{name: '机关\n事业单位', value: '0' }]
说明:数据根据网友真人分享数据统计而来,可能因数据样本多少而出现偏差,仅供参考。数据显示:网友反映IC验证工程师工作压力最大的是国有企业,最小是合资企业。

IC验证工程师工作压力排名前十的城市

IC验证工程师工作压力排名前十的行业

IC验证工程师加班情况分析

 • 平均加班强度指数:
 • 37
 • 28% 【周六周日均加班】
 • 0% 【周六周日轮班】
 • 0% 【周六周日经常加班】
 • 28% 【周六周日偶尔加班】
 • 42% 【周六周日均不加班】
[{name: '国有企业', value: '43' },{name: '民营企业', value: '0' },{name: '外资企业', value: '0' },{name: '港澳台\n企业', value: '0' },{name: '合资企业', value: '0' },{name: '机关\n事业单位', value: '0' }]
说明:数据根据网友真人分享数据统计而来,可能因数据样本多少而出现偏差,仅供参考。数据显示:网友反映IC验证工程师加班强度最大的是国有企业,最小是合资企业。

IC验证工程师加班强度排名前十的城市

IC验证工程师加班强度排名前十的行业

IC验证工程师工资满意度统计分析

 • 平均满意度:
 • 60
 • 0% 【非常满意】
 • 0% 【满意】
 • 100% 【一般】
 • 0% 【不满意】
 • 0% 【很不满意】
[{name: '2015', group: 'IC验证工程师', value: '0' },{name: '2019', group: 'IC验证工程师', value: '0' }]

IC验证工程师工资满意度排名前十的城市

IC验证工程师工资满意度排名前十的行业

IC验证工程师男女比例统计分析

IC验证工程师女性比例排名前十的城市

IC验证工程师女性比例排名前十的行业

数据显示:以上数据根据网友真人分享的数据统计而来,可能因为样本多少而出现偏差,仅供参考。

分享给好友:

职位预警

赞助商广告

最新薪酬分享
职位
企业名称
 1. 产品经理上海联通
 2. 财务会计山东航空股份有限公司
 3. 业务员红牛维他命饮料有限公司

网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 网站申明 | 付款方式

Copyright © 2012 job592.Com All rights reserved 592招聘网 版权所有

业务咨询专线:0592-3109968 传真:0592-3109967