EHS管理工资福利•薪酬待遇分析报告

EHS管理薪酬概况

 • ¥6983
 • 该数据为近两年46份相关数据平均值
 • 查看所有年份数据
 • 立即查看

薪酬分布图

[{name: '3k-4k', value: '59' },{name: '5k-6k', value: '50' },{name: '4k-5k', value: '37' },{name: '10k以上', value: '30' },{name: '7k-8k', value: '23' },{name: '9k-10k', value: '20' },{name: '6k-7k', value: '19' },{name: '2k-3k', value: '19' },{name: '8k-9k', value: '10' },{name: '1k-2k', value: '6' }]
 • 区间 占比
 • 1 3k-4k 21%
 • 2 5k-6k 18%
 • 3 4k-5k 13%
 • 4 10k以上 10%
 • 5 7k-8k 8%
 • 6 9k-10k 7%
 • 7 6k-7k 6%
 • 8 2k-3k 6%
 • 9 8k-9k 3%
 • 10 1k-2k 2%

EHS管理平均工资历年变化趋势

[{name: '2014', group: 'EHS管理', value: '5.8' },{name: '2015', group: 'EHS管理', value: '6.4' },{name: '2016', group: 'EHS管理', value: '7.2' },{name: '2017', group: 'EHS管理', value: '6.8' },{name: '2018', group: 'EHS管理', value: '11.8' }]
¥6172 ¥7376
共有 99 企业发布了该职位   点击发布
点击发布   共有 182 网友分享该职位
 • 工作的用户,在 凯虹电子 担任 EHS,工资:¥5738 2012.05.04
 • 工作的用户,在 丰达电机厂 担任 ehs管理,工资:¥3700 2013.03.22
 • 工作的用户,在 南海奇美 担任 EHS工程师,工资:¥3700 2013.03.29
 • 工作的用户,在 健鼎 担任 EHS工程师,工资:¥4800 2014.10.27
 • 工作的用户,在 南宁精密工业有限公司 担任 EHS安全工程师,工资:¥5400 2014.11.12
 • 工作的用户,在 西斯密电机天津有限公司 担任 ehs经理,工资:¥7000 2014.11.24
 • 工作的用户,在 乐金显示(广州)有限公司 担任 EHS工程师,工资:¥7000 2016.06.06
 • 工作的用户,在 中芯北方 担任 EHS工程师,工资:¥7500 2017.07.26
 • 工作的用户,在 富士康 担任 EHS工程师,工资:¥12430 2017.08.21
 • 工作的用户,在 富士康(FOXCONN) 担任 EHS工程师EHS,工资:¥7000 2018.05.24

EHS管理职位地区竞争力分析

EHS管理行业竞争力分析

 1. 1 其他行业 ¥10166
 2. 2 石油/化工/矿产 ¥6677
 3. 3 制药/生物工程 ¥6475
 4. 4 汽车及零配件 ¥6091
 5. 5 食品 ¥5426
 6. 6 电子技术/半导体/集成电路 ¥5364
 7. 7 计算机硬件 ¥5120
 8. 8 机械/设备/重工 ¥4298

数据显示:而EHS管理在“其他行业”行业工资最高,为¥10166。

EHS管理五险一金缴纳情况

保险缴纳情况分布图

[{name: '社会保险', value: '144' },{name: '商业保险', value: '8' },{name: '不清楚', value: '4' },{name: '都没有', value: '3' }]
 • 保险 占比
 • 1 社会保险 90%
 • 2 商业保险 5%
 • 3 不清楚 2%
 • 4 都没有 1%

EHS管理缴纳保险企业比例变化趋势

[{name: '2014', group: 'EHS管理', value: '96' },{name: '2015', group: 'EHS管理', value: '100' },{name: '2016', group: 'EHS管理', value: '100' },{name: '2017', group: 'EHS管理', value: '100' },{name: '2018', group: 'EHS管理', value: '75' }]
说明:折线越向上代表缴纳保险的企业比例较高;反之,代表缴纳保险的企业比例较低。数据根据网友真人分享数据统计而来,可能因数据样本多少而出现偏差,仅供参考。

公积金缴纳情况分布图

[{name: '有', value: '130' },{name: '无', value: '21' },{name: '不清楚', value: '2' }]

 • 公积金 占比
 • 1 84%
 • 2 13%
 • 3 不清楚 1%

EHS管理缴纳公积金企业比例变化趋势

[{name: '2014', group: 'EHS管理', value: '88' },{name: '2015', group: 'EHS管理', value: '71' },{name: '2016', group: 'EHS管理', value: '100' },{name: '2017', group: 'EHS管理', value: '66' },{name: '2018', group: 'EHS管理', value: '100' }]
说明:折线越向上代表缴纳公积金的企业比例较高;反之,代表缴纳公积金的企业比例较低。数据根据网友真人分享数据统计而来,可能因数据样本多少而出现偏差,仅供参考。

EHS管理就业形势分析

近两年EHS管理招聘职位量变化趋势
[{name: '2017.01', group: 'EHS管理', value: '0.635' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.664' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.671' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.568' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.522' },{name: '2017.02', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.445' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.479' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.481' },{name: '2017.03', group: 'EHS管理', value: '0.462' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.51' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.493' },{name: '2017.04', group: 'EHS管理', value: '0.548' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.46' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.592' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.594' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.546' },{name: '2017.05', group: 'EHS管理', value: '0.58' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.427' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.348' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.325' },{name: '2017.06', group: 'EHS管理', value: '0.332' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.46' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.391' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.336' },{name: '2017.07', group: 'EHS管理', value: '0.336' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.222' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.605' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.417' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.342' },{name: '2017.08', group: 'EHS管理', value: '0.44' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.409' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.485' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.501' },{name: '2017.09', group: 'EHS管理', value: '0.542' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.568' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.586' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.495' },{name: '2017.10', group: 'EHS管理', value: '0.431' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.451' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.375' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.548' },{name: '2017.11', group: 'EHS管理', value: '0.453' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.432' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.47' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.465' },{name: '2017.12', group: 'EHS管理', value: '0.376' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.565' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.562' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.412' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.522' },{name: '2018.01', group: 'EHS管理', value: '0.433' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.383' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.518' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.648' },{name: '2018.02', group: 'EHS管理', value: '0.564' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.726' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.746' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '2018.03', group: 'EHS管理', value: '0.681' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.727' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.615' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.684' },{name: '2018.04', group: 'EHS管理', value: '0.656' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.721' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.522' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '2018.05', group: 'EHS管理', value: '0.515' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.585' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.803' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.75' },{name: '2018.06', group: 'EHS管理', value: '0.772' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.877' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.541' },{name: '2018.07', group: 'EHS管理', value: '1.005' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.483' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.783' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.781' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.795' },{name: '2018.08', group: 'EHS管理', value: '6.733' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '6.793' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '6.317' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '6.786' },{name: '2018.09', group: 'EHS管理', value: '6.344' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '5.666' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '6.184' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '6.105' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '6.459' },{name: '2018.10', group: 'EHS管理', value: '4.775' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '1.139' }]
说明:曲线越向上代表市场需求量越大,就业情况越好。反之,代表该类职位需求量较少。该数据由各地招聘网站统计而来,可能因抓取系统稳定性等因素而致使数据偏离客观实情,仅供参考。

EHS管理就业前景全国排名前十的城市

EHS管理就业前景排名前十的行业

 1. 1 制药/生物工程
 2. 2 汽车及零配件
 3. 3 专业服务(咨询,人力资源)
 4. 4 电子技术/半导体/集成电路
 5. 5 物业管理/商业中心
 6. 6 机械/设备/重工
 7. 7 石油/化工/矿产
 8. 8 环保
 9. 9 食品
 10. 10 多元化业务集团公司

EHS管理招聘待遇、招聘条件分布

工资情况

 • 10k以上 35%
 • 5k-6k 13%
 • 4k-5k 12%
 • 6k-7k 10%
 • 7k-8k 9%
 • 3k-4k 5%
 • 8k-9k 5%
 • 1k-2k 5%
 • 2k-3k 2%
 • 9k-10k 0%

经验要求

 • 3年 49%
 • 5年 37%
 • 9年以上 6%
 • 8年 2%
 • 4年 1%
 • 6年 0%
 • 7年 0%
 • 2年 0%
 • 9年 0%
 • 1年 0%

学历要求

 • 大专 51%
 • 本科 48%
 • 中专/高中 0%
 • 小学 0%
 • 初中 0%
 • 硕士 0%
 • 博士 0%
 • 博士后 0%

EHS管理就业方式统计分析

[{name: '网上申请', value: '81' },{name: '社会招聘', value: '24' },{name: '校园招聘', value: '23' },{name: '亲友介绍', value: '10' },{name: '内部推荐', value: '7' },{name: '招聘会', value: '6' },{name: '猎头', value: '4' },{name: '通过关系', value: '1' }]
 • 就业方式 占比
 • 1 网上申请 51%
 • 2 社会招聘 15%
 • 3 校园招聘 14%
 • 4 亲友介绍 6%
 • 5 内部推荐 4%
 • 6 招聘会 3%
 • 7 猎头 2%
 • 8 通过关系 0%
[{name: '校园招聘', value: '14' },{name: '网上申请', value: '51' },{name: '招聘会', value: '3' },{name: '社会招聘', value: '15' },{name: '内部推荐', value: '4' },{name: '猎头', value: '2' },{name: '亲友介绍', value: '6' },{name: '通过关系', value: '0' }]

EHS管理工作压力情况统计分析

 • 平均压力指数:
 • 4% 【非常大】
 • 18% 【偶尔大】
 • 46% 【正常】
 • 16% 【轻松】
 • 14% 【很轻松】
[{name: '国有企业', value: '61' },{name: '民营企业', value: '60' },{name: '外资企业', value: '40' },{name: '港澳台\n企业', value: '62' },{name: '合资企业', value: '40' },{name: '机关\n事业单位', value: '0' }]
说明:数据根据网友真人分享数据统计而来,可能因数据样本多少而出现偏差,仅供参考。数据显示:网友反映EHS管理工作压力最大的是港澳台企业,最小是合资企业。

EHS管理工作压力排名前十的城市

EHS管理工作压力排名前十的行业

EHS管理加班情况分析

 • 平均加班强度指数:
 • 43
 • 20% 【周六周日均加班】
 • 3% 【周六周日轮班】
 • 3% 【周六周日经常加班】
 • 34% 【周六周日偶尔加班】
 • 31% 【周六周日均不加班】
[{name: '国有企业', value: '53' },{name: '民营企业', value: '35' },{name: '外资企业', value: '0' },{name: '港澳台\n企业', value: '46' },{name: '合资企业', value: '30' },{name: '机关\n事业单位', value: '0' }]
说明:数据根据网友真人分享数据统计而来,可能因数据样本多少而出现偏差,仅供参考。数据显示:网友反映EHS管理加班强度最大的是国有企业,最小是外资企业。

EHS管理加班强度排名前十的城市

EHS管理加班强度排名前十的行业

 1. 1 计算机硬件
 2. 2 汽车及零配件
 3. 3 电子技术/半导体/集成电路
 4. 4 石油/化工/矿产
 5. 5 其他行业
 6. 6 制药/生物工程
 7. 7 食品
 8. 8 机械/设备/重工

数据显示:网友反映EHS管理加班强度最大的行业是计算机硬件,其次是汽车及零配件。

EHS管理工资满意度统计分析

 • 平均满意度:
 • 55
 • 8% 【非常满意】
 • 21% 【满意】
 • 54% 【一般】
 • 15% 【不满意】
 • 1% 【很不满意】
[{name: '2014', group: 'EHS管理', value: '65' },{name: '2015', group: 'EHS管理', value: '47' },{name: '2016', group: 'EHS管理', value: '0' },{name: '2017', group: 'EHS管理', value: '60' },{name: '2018', group: 'EHS管理', value: '40' }]

EHS管理工资满意度排名前十的城市

EHS管理工资满意度排名前十的行业

 1. 1 其他行业
 2. 2 汽车及零配件
 3. 3 石油/化工/矿产
 4. 4 机械/设备/重工
 5. 5 食品
 6. 6 电子技术/半导体/集成电路
 7. 7 制药/生物工程
 8. 8 计算机硬件

数据显示:EHS管理工资满意度最高的行业是其他行业,其次是汽车及零配件。

EHS管理男女比例统计分析

EHS管理女性比例排名前十的城市

EHS管理女性比例排名前十的行业

数据显示:以上数据根据网友真人分享的数据统计而来,可能因为样本多少而出现偏差,仅供参考。

分享给好友:

相关职位工资待遇
职位名 平均工资
职位预警

赞助商广告

最新薪酬分享
职位
企业名称
 1. 编辑北京神州中联教育科技有限公司
 2. KA沃尔玛助理威莱(广州)日用品有限公司
 3. 营业员中国黄金集团
 4. 员工广发证券
 5. 实验室研究员上海卓悦化工科技有限公司

网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 网站申明 | 付款方式

Copyright © 2012 job592.Com All rights reserved 592招聘网 版权所有

业务咨询专线:0592-3109968 传真:0592-3109967