EHS管理工资福利•薪酬待遇分析报告

EHS管理薪酬概况

 • ¥6827
 • 该数据为近两年183份相关数据平均值
 • 查看所有年份数据
 • 立即查看

薪酬分布图

[{name: '5k-6k', value: '85' },{name: '3k-4k', value: '76' },{name: '4k-5k', value: '68' },{name: '6k-7k', value: '50' },{name: '10k以上', value: '50' },{name: '7k-8k', value: '44' },{name: '8k-9k', value: '36' },{name: '2k-3k', value: '38' },{name: '9k-10k', value: '26' },{name: '1k-2k', value: '10' }]
 • 区间 占比
 • 1 5k-6k 17%
 • 2 3k-4k 15%
 • 3 4k-5k 13%
 • 4 6k-7k 10%
 • 5 10k以上 10%
 • 6 7k-8k 9%
 • 7 8k-9k 7%
 • 8 2k-3k 7%
 • 9 9k-10k 5%
 • 10 1k-2k 2%

EHS管理平均工资历年变化趋势

[{name: '2017', group: 'EHS管理', value: '6.1' },{name: '2018', group: 'EHS管理', value: '6.4' },{name: '2019', group: 'EHS管理', value: '6.8' },{name: '2020', group: 'EHS管理', value: '6.8' },{name: '2021', group: 'EHS管理', value: '6.8' }]
抱歉!数据正在收集中! ¥6827
暂无公司发布该职位 点击发布
点击发布   共有 403 网友分享该职位
 • 工作的用户,在 西斯密电机天津有限公司 担任 ehs经理,工资:¥7000 2014.11.24
 • 工作的用户,在 法中轨道交通运输设备(上海)有限公司 担任 EHS工程师,工资:¥1100 2019.05.27
 • 工作的用户,在 TNT国际快递 担任 ehs engineer,工资:¥8000 2020.03.25
 • 工作的用户,在 荣庆物流 担任 ehs专员,工资:¥5400 2020.04.15
 • 工作的用户,在 富士康(FOXCONN) 担任 EHS工程师,工资:¥8500 2020.10.18
 • 工作的用户,在 苏州园区伟创力 担任 ehs专员,工资:¥6000 2021.04.11
 • 工作的用户,在 深圳长城开发科技股份有限公司 担任 ehs消防高级技术员,工资:¥2000 2021.06.26
 • 工作的用户,在 上海先进半导体 担任 ehs专职安全员,工资:¥5000 2021.08.08
 • 工作的用户,在 美特科技(苏州)有限公司 担任 EHS工程师,工资:¥8000 2021.09.02
 • 工作的用户,在 捷普绿点有限公司 担任 ehs engineer,工资:¥6000 2021.09.15

EHS管理职位地区竞争力分析

EHS管理行业竞争力分析

 1. 1 其他行业 ¥10166
 2. 2 石油/化工/矿产 ¥6677
 3. 3 制药/生物工程 ¥6475
 4. 4 汽车及零配件 ¥6091
 5. 5 食品 ¥5426
 6. 6 电子技术/半导体/集成电路 ¥5364
 7. 7 计算机硬件 ¥5120
 8. 8 机械/设备/重工 ¥4298

数据显示:而EHS管理在“其他行业”行业工资最高,为¥10166。

EHS管理五险一金缴纳情况

保险缴纳情况分布图

[{name: '社会保险', value: '335' },{name: '商业保险', value: '15' },{name: '都没有', value: '13' },{name: '不清楚', value: '15' }]
 • 保险 占比
 • 1 社会保险 88%
 • 2 商业保险 3%
 • 3 都没有 3%
 • 4 不清楚 3%

EHS管理缴纳保险企业比例变化趋势

[{name: '2017', group: 'EHS管理', value: '100' },{name: '2018', group: 'EHS管理', value: '79' },{name: '2019', group: 'EHS管理', value: '88' },{name: '2020', group: 'EHS管理', value: '92' },{name: '2021', group: 'EHS管理', value: '97' }]
说明:折线越向上代表缴纳保险的企业比例较高;反之,代表缴纳保险的企业比例较低。数据根据网友真人分享数据统计而来,可能因数据样本多少而出现偏差,仅供参考。

公积金缴纳情况分布图

[{name: '有', value: '312' },{name: '无', value: '48' },{name: '不清楚', value: '12' }]

 • 公积金 占比
 • 1 83%
 • 2 12%
 • 3 不清楚 3%

EHS管理缴纳公积金企业比例变化趋势

[{name: '2017', group: 'EHS管理', value: '83' },{name: '2018', group: 'EHS管理', value: '78' },{name: '2019', group: 'EHS管理', value: '78' },{name: '2020', group: 'EHS管理', value: '81' },{name: '2021', group: 'EHS管理', value: '97' }]
说明:折线越向上代表缴纳公积金的企业比例较高;反之,代表缴纳公积金的企业比例较低。数据根据网友真人分享数据统计而来,可能因数据样本多少而出现偏差,仅供参考。

EHS管理就业形势分析

近两年EHS管理招聘职位量变化趋势
[{name: '2020.01', group: 'EHS管理', value: '10.066' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '9.264' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '10.891' },{name: '2020.02', group: 'EHS管理', value: '11.554' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '11.259' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '8.066' },{name: '2020.03', group: 'EHS管理', value: '10.996' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '10.458' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '11.548' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '11.038' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '12.401' },{name: '2020.04', group: 'EHS管理', value: '10.242' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '10.061' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '9.143' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '8.703' },{name: '2020.05', group: 'EHS管理', value: '10.405' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '11.05' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '10.355' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '8.158' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '12.172' },{name: '2020.06', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '2020.07', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '2020.08', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '2020.09', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '2020.10', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '2020.11', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '2020.12', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '2021.01', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '2021.02', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '2021.03', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '2021.04', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '2021.05', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '2021.06', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '2021.07', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '2021.08', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '2021.09', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '2021.10', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' },{name: '', group: 'EHS管理', value: '0.0' }]
说明:曲线越向上代表市场需求量越大,就业情况越好。反之,代表该类职位需求量较少。该数据由各地招聘网站统计而来,可能因抓取系统稳定性等因素而致使数据偏离客观实情,仅供参考。

EHS管理就业前景全国排名前十的城市

EHS管理就业前景排名前十的行业

 1. 1 制药/生物工程
 2. 2 汽车及零配件
 3. 3 电子技术/半导体/集成电路
 4. 4 专业服务(咨询,人力资源)
 5. 5 机械/设备/重工
 6. 6 物业管理/商业中心
 7. 7 石油/化工/矿产
 8. 8 环保
 9. 9 仪器仪表/工业自动化
 10. 10 食品

EHS管理招聘待遇、招聘条件分布

工资情况

 • 10k以上 34%
 • 5k-6k 13%
 • 4k-5k 12%
 • 6k-7k 11%
 • 7k-8k 10%
 • 8k-9k 5%
 • 3k-4k 5%
 • 1k-2k 4%
 • 2k-3k 2%
 • 9k-10k 0%

经验要求

 • 3年 46%
 • 5年 35%
 • 9年以上 7%
 • 2年 4%
 • 8年 3%
 • 6年 0%
 • 7年 0%
 • 4年 0%
 • 9年 0%
 • 1年 0%

学历要求

 • 本科 51%
 • 大专 47%
 • 中专/高中 0%
 • 小学 0%
 • 初中 0%
 • 硕士 0%
 • 博士 0%
 • 博士后 0%

EHS管理就业方式统计分析

[{name: '网上申请', value: '81' },{name: '社会招聘', value: '24' },{name: '校园招聘', value: '23' },{name: '亲友介绍', value: '10' },{name: '内部推荐', value: '7' },{name: '招聘会', value: '6' },{name: '猎头', value: '4' },{name: '通过关系', value: '1' }]
 • 就业方式 占比
 • 1 网上申请 51%
 • 2 社会招聘 15%
 • 3 校园招聘 14%
 • 4 亲友介绍 6%
 • 5 内部推荐 4%
 • 6 招聘会 3%
 • 7 猎头 2%
 • 8 通过关系 0%
[{name: '校园招聘', value: '14' },{name: '网上申请', value: '51' },{name: '招聘会', value: '3' },{name: '社会招聘', value: '15' },{name: '内部推荐', value: '4' },{name: '猎头', value: '2' },{name: '亲友介绍', value: '6' },{name: '通过关系', value: '0' }]

EHS管理工作压力情况统计分析

 • 平均压力指数:
 • 4% 【非常大】
 • 18% 【偶尔大】
 • 46% 【正常】
 • 16% 【轻松】
 • 14% 【很轻松】
[{name: '国有企业', value: '61' },{name: '民营企业', value: '64' },{name: '外资企业', value: '40' },{name: '港澳台\n企业', value: '63' },{name: '合资企业', value: '40' },{name: '机关\n事业单位', value: '0' }]
说明:数据根据网友真人分享数据统计而来,可能因数据样本多少而出现偏差,仅供参考。数据显示:网友反映EHS管理工作压力最大的是民营企业,最小是合资企业。

EHS管理工作压力排名前十的城市

EHS管理工作压力排名前十的行业

EHS管理加班情况分析

 • 平均加班强度指数:
 • 43
 • 18% 【周六周日均加班】
 • 2% 【周六周日轮班】
 • 6% 【周六周日经常加班】
 • 32% 【周六周日偶尔加班】
 • 33% 【周六周日均不加班】
[{name: '国有企业', value: '51' },{name: '民营企业', value: '39' },{name: '外资企业', value: '0' },{name: '港澳台\n企业', value: '43' },{name: '合资企业', value: '16' },{name: '机关\n事业单位', value: '0' }]
说明:数据根据网友真人分享数据统计而来,可能因数据样本多少而出现偏差,仅供参考。数据显示:网友反映EHS管理加班强度最大的是国有企业,最小是外资企业。

EHS管理加班强度排名前十的城市

EHS管理加班强度排名前十的行业

 1. 1 计算机硬件
 2. 2 汽车及零配件
 3. 3 电子技术/半导体/集成电路
 4. 4 石油/化工/矿产
 5. 5 其他行业
 6. 6 制药/生物工程
 7. 7 食品
 8. 8 机械/设备/重工

数据显示:网友反映EHS管理加班强度最大的行业是计算机硬件,其次是汽车及零配件。

EHS管理工资满意度统计分析

 • 平均满意度:
 • 55
 • 8% 【非常满意】
 • 21% 【满意】
 • 54% 【一般】
 • 15% 【不满意】
 • 1% 【很不满意】
[{name: '2017', group: 'EHS管理', value: '60' },{name: '2018', group: 'EHS管理', value: '40' },{name: '2019', group: 'EHS管理', value: '0' },{name: '2020', group: 'EHS管理', value: '0' },{name: '2021', group: 'EHS管理', value: '0' }]

EHS管理工资满意度排名前十的城市

EHS管理工资满意度排名前十的行业

 1. 1 其他行业
 2. 2 汽车及零配件
 3. 3 石油/化工/矿产
 4. 4 机械/设备/重工
 5. 5 食品
 6. 6 电子技术/半导体/集成电路
 7. 7 制药/生物工程
 8. 8 计算机硬件

数据显示:EHS管理工资满意度最高的行业是其他行业,其次是汽车及零配件。

EHS管理男女比例统计分析

EHS管理女性比例排名前十的城市

EHS管理女性比例排名前十的行业

数据显示:以上数据根据网友真人分享的数据统计而来,可能因为样本多少而出现偏差,仅供参考。

分享给好友:

相关职位工资待遇
职位名 平均工资

赞助商广告

网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 网站申明 | 付款方式

Copyright © 2012 job592.Com All rights reserved 592招聘网 版权所有

业务咨询专线:0592-3109968 传真:0592-3109967